fundacja projekty edukacjne łódź

O Fundacji

Fundacja Skillab powstała w kwietniu 2014 roku w wyniku spotkania 2 kobiet o podobnych wizjach i pasji do tworzenia przestrzeni sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi. Obecenie jedna z nich mieszka w Kanadzie :)

Jestem prezesem Fundacji Skillab w ramach, której realizuję różnorodne projekty skierowane głównie do dzieci, rodziców i rodzin.

Fundacja prowadzi działania obejmujące poniższe zadania:

 • ochronę i promocję zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219);
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka
 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • promocja i organizacja wolontariatu

Fundacja prowadzi działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego, pozyskuje dofinansowania unijne i ministerialne.

W ramach działalności Skillabu organizujemy:

 • szkolenia z kompetencji psychospołecznych
 • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimazjalnych i podnadgimnazjalnych oraz przedszkoli
 • konferencje
 • imprezy kulturalne i rekreacyjne
 • konsultacje psychologiczne
 • wspieramy łódzkich rodziców
Facebook Twitter Google+ Pinterest